PISF

PROGRAMY OPERACYJNE

Polski Instytut Sztuki Filmowej udziela dotacji i pożyczek, działając w ramach czterech programów operacyjnych i tworzących te programy priorytetów. W 2018 roku na realizację swoich zadań przeznaczy w sumie 144,6 mln zł.


ROZWÓJ PROJEKTU

Polski Instytut Sztuki Filmowej wspiera produkcję filmową na każdym etapie powstawania filmu. W ramach programu operacyjnego Produkcja filmowa przyznaje stypendia scenariuszowe oraz środki finansowe na development i produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W ramach priorytetu Rozwój projektu PISF przyznaje pieniądze na realizację prac wstępnych prowadzących do wyprodukowania filmu, takich jak przygotowanie planów finansowych, dokumentacji scenograficznej, poszukiwanie inwestorów i koproducentów, pisanie scenariusza, script doctoring, przygotowanie storyboardu, projektów plastycznych, wykonanie próbnych zdjęć, produkcja pilota, zwiastuna i innych. Dofinansowanie PISF nie może przekraczać 50% planowanych  kosztów przedsięwzięcia dla filmów zwykłych (normalnych) i 70% – dla  filmów trudnych,  z uwzględnieniem limitów kwotowych ustalonych w Programach Operacyjnych na dany rok. Pozostała część środków potrzebnych na rozwój projektu musi pochodzić z innych źródeł (wkład własny producenta, koproducentów, sponsorów czy inwestorów), przy czym wkład rzeczowy może stanowić najwyżej 50% łącznej wartości tych środków.

PRODUKCJA FILMOWA

Dofinansowanie PISF udzielone w ramach priorytetów Produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych nie może przekraczać 50% planowanych kosztów przedsięwzięcia oraz limitów kwotowych wyszczególnionych w tabeli poniżej. Wyjątkiem jest projekt filmu trudnego, który może otrzymać dofinansowanie sięgające nawet 70% kosztów produkcji. Wnioskując o dofinansowanie produkcji, producent zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości minimum 5% wnioskowanego dofinansowania z PISF. Wkład ten może mieć charakter finansowy lub finansowo-rzeczowy, przy czym udział wkładu rzeczowego nie może być wyższy niż 95% wartości całego wkładu własnego producenta.

KOPRODUKCJE MIĘDZYNARODOWE

Polski Instytut Sztuki Filmowej wspiera produkcję projektów filmowych z udziałem producentów zagranicznych. Minimalny wkład (finansowy lub finansowo-rzeczowy) strony polskiej musi jednak wynosić co najmniej 20% w przypadku koprodukcji dwustronnej i 10% w przypadku koprodukcji wielostronnej. Dofinansowanie takiego właśnie projektu, tj. koprodukcji mniejszościowej przez PISF pociąga za sobą bezwzględną konieczność wydatkowania co najmniej 80% dotacji na terenie Polski. Określony jest również minimalny wkład artystyczny – w przypadku koprodukcji mniejszościowej konieczne jest:

  • film fabularny – zaangażowanie przynajmniej jednego z wymienionych polskich twórców: scenograf, operator zdjęć, montażysta, kompozytor;
  • film dokumentalny – wykorzystanie przynajmniej jednego z następujących elementów: materiał z polskich archiwów filmowych, udział polskiego bohatera lub zatrudnienie do produkcji polskiego autora zdjęć, polskiego kompozytora lub polskiego montażysty;
  • film animowany – zaangażowanie przynajmniej jednego z wymienionych polskich twórców: reżyser animacji, autor storyboardu, autor projektów plastycznych, kompozytor oraz wykonanie znaczącej części animacji w Polsce.

Ponadto producent wiodący przedsięwzięcia musi wykazać się uznanym dorobkiem producenckim. W przypadku koprodukcji mniejszościowej limit dotacji wynosi 70% i jest obliczany od finansowania strony polskiej.  Dofinansowanie nie przekracza też limitów kwotowych ustalonych w Programach Operacyjnych na dany rok. Wyjątkiem są projekty reżyserowane przez polskich twórców – tutaj limity procentowe obliczane są od całości budżetu filmu. Takie projekty mogą też starać się o dofinansowanie w ramach priorytetu Rozwój projektu.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trzech sesjach w ciągu roku:

  • sesja 1/2018: od 17 do 31 stycznia 2018
  • sesja 2/2018: od 9 do 23 kwietnia 2018
  • sesja 3/2018: od 16 do 31 sierpnia 2018

Wyjątkiem jest program operacyjny Promocja polskiego filmu za granicą, w ramach którego można wnioskować o dofinansowanie przez cały rok.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną, pod adresem https://wnioski.pisf.pl. Zgłoszone projekty oceniane są przez komisje ekspertów powołanych spośród przedstawicieli polskiego przemysłu filmowego, ale ostateczna decyzja należy do Dyrektora PISF. Na wyniki oceny i decyzję o dofinansowaniu trzeba czekać do 90 dni. Decyzja jest ważna przez sześć miesięcy i jej ważność, na mocy decyzji Dyrektora PISF, może być przedłużona maksymalnie o kolejnych sześć miesięcy.

Polski Instytut Sztuki Filmowej
00-071 Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
tel. +48 22 421 01 30, fax +48 22 421 02 41
pisf@pisf.pl, www.pisf.pl

Dział Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych
tel. + 48 22 421 05 77, fax + 48 22 421 05 82
produkcja@pisf.pl